نـ فـ سـ نـ فـ ســـ

نـ فـ  سـ

نـ  فـ ســـ

میـ زنمـ

نفـ سمـ

بالاـ

نمیـ آد

آیـــــــ

انگـ ار یه آجـ ر توی گـ لومه

پسـ چرا خلاصـ نمی شمــــ . . .

چـ رااااا

بـ ابا.........

کـ اشـ تو هـ م با ما مانـ رفـ ته بودیـ مسافرتــ ـ 

تـ ا با خیالـــ راحـ تـ شیـ ر گـ ـاز رو بـ از میـ کردمـ ــ

تـ ا راحـ تــ  شـ مـ از شر اینـ

نـ فســ تنگیـ لعنتیــ ـــ

آیـــــــــــــــ . . .

 

/ 0 نظر / 17 بازدید