هم ترانهــــــ بــــا ــــــآسمـــانـــــــــ

 زیــــر بـــــارون تــــــــرانـــــه مـی خـونـم

 بیــخـیــالـــ و بی بهــانـــه مــی خـــونـم

 

 کـــــوچــه بــــــاغ خــاطـــراتـو می گردم

 تـــو کــودوم سطر مـن گمتـــــــ کردمـــــ

 

 زخمی کدومــــــــــ تــــــــــرانـــــه شدی

 بـــــه کــــدومــــ شــاخـه نو بَرانه شدی

 

 به کودومــــــــــــــــ ســــتـــاره کوچیدی

 بـــــالــــــــــــ از آشـیـــانـــه بــرچـیـــدی

 

 دلِ تـــنــهـــامــو دستــــــــــــ می گیرم

 تـــــــــو نباشی چه ســـاده می میرم

 

 خوابــــــ و بـیـدار پُـرس و جو می کنم

 تـــــــــو رو زیرِ لبـــــــــــــ آرزو می کنم

 

 بــــی تــــــــــــو زنـدگــی رو در خوابم

 گلِـــــــــــ لــــبـخــنــد نـقــش بر آبــــم

 

 زخـــم قـلـبـــــــــــ و دلــی پر از خونم

 واســــتـــــــــــــ از راهِ دور مـی خـونم

 

 اگـــــه غــمـگــیـنم اگـــــــــه دلـگـیـرم

 اگــــه ســراغ تـــــــــــو رو مـی گـیـرم

 تــقـصـیـر تـــو نیستــــــــــ تقصیر دلـه

 نــــــدارمــــ حــرفــی ندارمــــــــــ گلـه

 

 ابــرا هـمـــــ بغض گــریــه هــا میشن

 مـــیـزبـانــــ شبـــــــ گـریـه ها میشن

 

 از تـهـه دلـــــــــــ کــه  د ا د  می زنن

 نعـره توی گوش بــــــــــــــاد می زنن

 

 خش خش برگــــــــــــــــ های پاییزی

 چـه صـدای خـوشِ غمـــــــــ انـگـیـزی

 

 از هـجـومــ تـــــرانــه دلـــــــــــــ خونن

 دارن از عــمــق قلبــــــــــ مـی خونن

 

 اگـــــه غــمـگــیـنم اگــــــه دلـگـیـرمــ

 اگــــه ســراغ تــــــــو رو مـی گـیـرمــ

 تــقـصـیـر تـــو نیستـــــــ تقصیر دلـــه

 نــــــدارمــــ حــرفــی ندارمـــــــ گــلـه

 

 دارمـــ آســوده چـشـمــــــ می بندم

 به جدایی به عشـقــــــــ مـی خندم

 

 بی ســر و پـــــــا زمــیــن می خورم

 از زمین به مــــــــاه دلــــــــ مـی بُرم

 

 دلـــــو آهـسـتـه بـر زمــیـن مـیـذارم

 پـــــــــر پــــــرواز رو بــــــر مـــی دارم

 

 کــوچــه کــوچـه به انتها می رســم

 بــیــدلـــم کـه بـه خــــدا می رســم

 

 جـــون نـدارم ولی صدات می کنــم

 تو خیالم دارم نِگــ(هـ)ات می کنــم

 

 اگـــــه غــمـگــیـنم اگــــــه دلـگـیـرم

 اگــــه ســراغ تــــــــو رو مـی گـیـرم

 تــقـصـیـر تـــو نیستـــــــ تقصیر دلـه

 نــــــدارمــــ حــرفــی ندارمـــــــ گلـه


پ.ن:هم ترانه با آسمان تا اذانِ صبح . . . و چه آسمون ناباورانه همراهی کرد باهام و خوند با من تا ترانه تموم شد . . .

/ 0 نظر / 21 بازدید