خدا نگه دارد...

هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد

خداش در همه حال از بلا نگه دارد

گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند

نگه دار سر رشته تا نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

که آشنا سخن آشنا نگه دارد

سر و زر و دل جانم فدای آن محبوب

که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد

صبا در آن سر زلف اردل مرا بینی

ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

فرشته ات به دودست دعا نگه دارد

چو گفتمش که دلم را نگه دار چه گفت

ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد

غبار راهگذارت کجاست تا حافظ

به یادگار نسیم صبا نگه دارد

 

خدایا؛دستم به هیچ جا بند نیست،تــو مواظبش باش.

/ 1 نظر / 6 بازدید
بار خاطر...

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد... دلا... ای خدااااااااااا...