بردی ز یادم . . .

  بازم من گوشـه ای تـو پـرتِ خـلـوت

 بـازم  تنهایـی  و  بـغـض  و  بــهـانـه

 مـیـشـم غـرقِ هـمـه روزای خوب و

 دوبـــاره خـیـس مـیـشـم از تـرانــــه

 

 مـی افـتـم یـــاد روزی که مـن و تــو

 کـــنــار  هــم بــودیــم تــا اوج رویــــا

 با هم یه قایق چوبی می ساختیم

 کـنــار هـم مــی افـتــادیم بـه دریـــا

 

 دوبـــاره  پـــل  بــه  روزای گـذشــتــه

 هـجــوم  خــاطـره  هـــای  مـه  آلــود

 همه شـب ها که با حافظـ سپـر شد

 مــن و تــو و  غــزل هـای  مــی آلــود

 

 هـمـه روزای خــوبِ  بـــا  تـــو  بــودن

 هـمــه بـغـضـای تــلــخ عــاشـقــانـــه

 تلـاقــی نــگـــاهـــم بـــــا نــگـــاهــت

 تـــمــوم لــحــظــه هـــای شــاعـرانـه

 

 همـه شـب گـریـه ها از دسـت رفتـن

 پـــر پـــرواز پـــروانــه ی  دل  ســوخت

 شروع شد کوچ بـی رحـمـانـه ی تـــو

 دلــم تـنـها نـگـاهـی کـرد و لب دوخت

 

  هــنـوز عـشــق تـــو از یــــادم نرفته

 هــنــوزم بــــا خیـالت مست میشم

 بـــه یـــاد تـــو هــنـوزم شـعـر میگـم

 تو تنهایی با تو هــم دسـت میـشم

 

 خــودت نـیـسـتـی ولـی تـو اوج گریه

 خــیـالـت بـی خـیــال مـن نـمـیـشـه

 کنـارم مـیـمـونه شـب گــریـه هــا رو

 میگـه تـنـهـات نـمـیـذارم هـمـیـشـه

 

  شــبـیــه بــرگــــــ تــوی  رودخــونــه

 مثه شمعی اسـیــر دســت بـــــادم

 امید از خـونـه ی دلــــ رخـت بـسـتـه

 شــدم خـامــوش و تــو بردی ز یادم

 


 


/ 1 نظر / 20 بازدید
laklakha

سلام علیرضا جان کلی موجب دلگرمی من حقیر شدید . امیدوارم همیشه در اغوش حقیقت باشید ...