منِ امروز تف می کند به منِ دیروز

شهر بزرگ سیه روی را خیابان به خیابان می گذری..

نزدیک می شوی..

کوچه کوچه خاطره..

بوی کوچِ خاطره..

کوچه "کوچِ خاطره" ..

تو می مانی و انتظار...

انتظاری که در انتقام روزهای جوش و خروش دیگر به سر نخواهد آمد..

زمین را هم که به زمان بدوزی همین است که هست..

شبیه تمام دیگر لحظات رنگ وارنگِ خوش تاوان این را هم پسخواهی داد

می گذرد اما..

چه بر من بگذرد،

تا این نیز بگذرد..

 

 


 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید