بن بست خاطرات

گفتند تو را بکشم،بن بستی کشیدم از خاطرات،خاطراتی که دوامشان طول همان بن بست بود...

شهریور 94
9 پست
مرداد 94
6 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
3 پست
آذر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
10 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
13 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
13 پست
آذر 91
18 پست
آبان 91
32 پست
مهر 91
47 پست
شهریور 91
17 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 89
1 پست