بن بست خاطرات

گفتند تو را بکشم،بن بستی کشیدم از خاطرات،خاطراتی که دوامشان طول همان بن بست بود...

» سالِ نوی بی فروغم :: ۱۳٩٥/۱/۱
» خاطراتِ هیچهایک به جنوب - قسمتِ اول :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٦
» ۱۳٩٤/۱۱/۱ :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» Just come in, outside is cold.. :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» ۱۳٩٤/٩/۱ :: ۱۳٩٤/٩/۱
» ۱۳٩٤/۸/٤ :: ۱۳٩٤/۸/٤
» یه ثانیه ی ساده :: ۱۳٩٤/٧/٦
» خود درگیری های روزمره :: ۱۳٩٤/٦/۱٧
» عن در احوالاتِ من :: ۱۳٩٤/٦/۱٧
» جوجه یاکریمِ فقید و فروغ :: ۱۳٩٤/٦/۱٥
» کامنتِ دردناک :: ۱۳٩٤/٦/۱٢
» منِ امروز تف می کند به منِ دیروز :: ۱۳٩٤/٦/۱۱
» مشقِ تنهایی :: ۱۳٩٤/٦/۸
» fade عزیز :: ۱۳٩٤/٦/۸
» هر روز ، دیروز :: ۱۳٩٤/٦/٧
» آی،پرویز . . :: ۱۳٩٤/٦/٢
» خاطراتِ مرده :: ۱۳٩٤/٥/٢۳
» در 16:22 دقیقه :: ۱۳٩٤/٥/٢۱
» ناگفتگان.. :: ۱۳٩٤/٥/۱٩
» منِ تن ها :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» من منم،تو تو :: ۱۳٩٤/٥/٥
» زندگی هم زندگی های قدیم . . :: ۱۳٩٤/٥/۳
» عکس ها.. :: ۱۳٩٤/٤/٢۱
» من و قله ی ناز و اسبی که دوستش داشتم :: ۱۳٩٤/٤/۱٤
» تهوعـ :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» دلتنگی که منو کشت.. :: ۱۳٩٤/۳/۳٠
» ۱۳٩٤/۳/٢٥ :: ۱۳٩٤/۳/٢٥
» سلامی به وسعت بن بست خاطرات :: ۱۳٩۳/٩/٦
» دامگه حادثه :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» خوبم :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» کنسرتی که دوستش نداشتم :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» هجومِ خاطره.. :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» از من تــا پنجره راهی نیست :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» به بازی های احمقانه عادت داشتم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» این ترم آخره..؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» بر فراز تپه،قنطورس.. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» حصار تنهایی :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» با مردمِ بیگــانــه :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» نغمه؛جـــان.. :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» باید گذشتن :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» بودن :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» ۱۳٩٢/٩/٦ :: ۱۳٩٢/٩/٦
» روز مرگی،و باز هم . . :: ۱۳٩٢/٩/٤
» در آغوشِ تو مُردن :: ۱۳٩٢/٩/٤
» بیگانه :: ۱۳٩٢/٩/٤
» خدا را بارها شکر . . :: ۱۳٩٢/۸/۱
» آینده روشن نیست . . :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» نامه ی آخر :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» نایی که نیست :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» تجربه های جدید :: ۱۳٩٢/٤/۸
» خدایا.. :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» یاد ایام :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» بنال ای بینوا تنبور . . :: ۱۳٩٢/٢/٤
» شور رومی :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» رها شده ی متروکِ :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
» دیگر برو بانوجان :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» در دریا . . . :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» می آد . . ؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» نگو که نامه های نمناک ِ من به دستت نرسید . . . :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» هم ترانهــــــ بــــا ــــــآسمـــانـــــــــ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» دریغ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» تقصیر تو نبـــود، :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» بردی ز یادم . . . :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» چشمـ بـه راهــــ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» خـــدایـــــا... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» مرد را دردی اگر باشد خوش است.. :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» خاطراتِ قلم :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» lar jkihdd :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» . :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» .باز گویم نه در این واقعه حافظ تنهاست.غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» تـا . . . تو :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» . . . :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» آسودگی ما عدم ماست :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» رد پای خاطرات :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» خونــ شد دلمـــ و . . :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» افتادگی آموز.. :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» من همی آن دانم و ستار ِ من .. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» بازیگر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» دنیای رنگارنگـ خیالـ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» نیستمـ وقتی نیستی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» سیلوی من . . :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» خستـه از دیـــوار هـا :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» کنارِ پنجره :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» بدونــِـ شرحــــ :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» می نویسم،در عین وقاحت :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» . . :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» من کامپیوتر ندارم :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» یــادِ یــارِ مهـربانــــ :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» پیچـــ در ــپبچ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» نارنجی پوش :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» خداحافظــ پاییـزِ تن طلایی :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» از اون روزا که دوس دارم :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» نمیشه.. :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» شهرِ مـه گرفتـه :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» یــــادِ یــــارانــــــ . . . :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» تنها در خانه :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» فـــا ـــصـــله :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» مسلمانان،مسلمانی... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» غریبانــه :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» تخته پارهـ ـهای بدونــ بادبانــــ :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» مرگــ تدریجــی :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» لای لالالای لالای لای... :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» خداحافظــ رفیق . . . :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» بن بست پیر خاطرات من :: ۱۳٩۱/٩/٩
» عکسِ خاطراتــــ(3) :: ۱۳٩۱/٩/٩
» قنطورس تنهاست . . . :: ۱۳٩۱/٩/٦
» این صدای طپش قلبم نیــستــــــ :: ۱۳٩۱/٩/٥
» یادداشت جدید،داستان پاره آجر :: ۱۳٩۱/٩/۳
» واقعیت :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» توی هوای تـو . . . :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» عکسِ خاطراتــــ(2) :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» خــــدایــــــــــــــا . . . :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» عکسِ خاطراتــــ :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» ر ا ز :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» پوکهـــ ــهـــای خـــاطرات :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» جــانـــا سخنـ از . . . :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» اینجا،تنها،من... :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» جالم...قلبم...آهــــــــــــــ... :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» امروز فریــاد :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» حال گیری :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» یه وقت هایی... :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» بیــــ مثــالــــــــ :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» یک هـــ تفاوت :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» زندگی حقیر :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» حافظ ز خوبرویان بختت جز این قدر نیست، :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» صبر،صبر . . . :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» نغمه ای بر لب :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» تغییر :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» در لبخند او . . . :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» نـ فـ سـ نـ فـ ســـ :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» چشم هایش . . . :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» مـــــــامــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :: ۱۳٩۱/۸/٩
» احساسشو می کشتم . . . :: ۱۳٩۱/۸/٩
» خوشا فریاد زیر آبــــــــــــ :: ۱۳٩۱/۸/۸
» پــــــروانــه پـــــــــر بـــاز کــن . . . :: ۱۳٩۱/۸/٦
» خوبم،ولی تو باور نکن :: ۱۳٩۱/۸/٦
» نقاب :: ۱۳٩۱/۸/٦
» گفتم بمان،نماند... :: ۱۳٩۱/۸/٥
» پاییز من . . . :: ۱۳٩۱/۸/٥
» یه وقتایی شاید . . . :: ۱۳٩۱/۸/٥
» پلی به روزهای مادر داشتن :: ۱۳٩۱/۸/۳
» رستگـــاری :: ۱۳٩۱/۸/٢
» هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق . . . :: ۱۳٩۱/۸/۱
» روز پنجم :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» بـه یــا د من بیفت گــاهــی ، :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» دل لرزه :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» روز چهارم :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» دلم از ما بُرد و . . . :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» روز دوم :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» روز اول :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» شبگریهتنهایی :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» (...) :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» توهم :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» ألا به ذکر الله تطتمئن القلوب . . . :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» دو گیلاس،عشق :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» غروب رفتن :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» الهی و ربی،الیک اَشکو... :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» قـایــق عــاشـــق :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» جایگزین :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» آنلی گاد :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» پدر عاشقی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» کاش بـِ... :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» زندگی پا بر جاست :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» تعطیلــــــ شد :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» سیلوی زخمی :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» کافیه :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» من و بی خوابی عاشقانه :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» این نیز بگذرد(نسخه ی دوم) :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» این نیز بگذرد :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» زان زنده مانده ام که هنوز از حجاب عشق، :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» دلـ منـ،بگو یا علی :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» من و بارون :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» مرهم :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» قطار :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» باور نمی کنم ولی . . . :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» ای کاش من هم یک قطره بودم :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» قطعه ای از بهشت(تکیه بر باد) :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» زندان تنهایی :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» غروب سنگین چند شنبه :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» دستم بگیر(روز های ترانه و اندوه) :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» بیماری(پوکیده گی) :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» چقدر بدبختم من? :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» حال این روزام :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» خدا نگه دارد... :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» حافظــ،داشتیــمـ...؟ :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» این روزا :: ۱۳٩۱/٧/٩
» آخرین خـدا نـ ـگهدار . . . :: ۱۳٩۱/٧/٦
» روشن کنیم شب رو :: ۱۳٩۱/٧/٦
» به یغما ببر روانم را... :: ۱۳٩۱/٧/۳
» لحظاتی چند تا آغاز تا دانشگاه :: ۱۳٩۱/٧/٢
» روزهای شلوغ :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» دستم به آسمان نمی رسد :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» یادت بخیر روز های با هم بودن :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» شب های رانندگی :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» وصیت نامه ی حافظ :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» عشق بی منتهای من :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» خدافظ تابستون بی مزه :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» جامعه شناسی خودمانی :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» استخر :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» الناس علی دین ملوکهم :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» تعویض حال :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» جونم به این زندگی(انبار مهمات) :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» چــرا هر چــی که خـــــوبــه زود تمــومـــ میـــــشه؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٦/٩
» روزهای بی حسی :: ۱۳٩۱/٦/٧
» خوشبختیت آرزومه :: ۱۳٩۱/٦/٥
» خسته م،زیـــــاد! :: ۱۳٩۱/٦/۱
» هنوز بارونو دوس داری . . . ؟ :: ۱۳٩۱/٦/۱
» تو فعلن مشغول باش(این یک پست نبود،یک پست شد) :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» در خروج از کودوم طرفه؟ :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» باد از کودوم ور می وزه؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» روزی به جایی می روم . . . :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» روی پیشخون :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» لیلی . . . :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» برای چی واقعن؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» خاطرات مرده :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» آهای!مردن به سن و سال نیست! :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» شاید یه وقت دیگه :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» دوباره من،باز تنها :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» باز هم من :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠